منشور اخلاقی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین

 • خداوند را در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار خویش دانستن.
 • احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آنها.
 • حضور به موقع در محل كار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همكاران و ارباب رجوع  خوش‌رویی و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان.
 • انجام وظایف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی.
 • صداقت در كردار، گفتار، رفتار.
 • حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه شرکت به دیگران.
 • وفاداری و احساس مسئولیت نسبت به سازمان، و دفاع از حریم شركت در جامعه.
 • داشتن وجدان كاری و بكاربردن تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله.
 • مقابله با شایعه سازی و پرهیز از تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی كه صمیمیت و اعتماد میان كاركنان را تضعیف نماید.
 • رعایت نظم، انضباط و آراستگی در محیط کار.
 • پرهیز از اخذ هرگونه هدایای نقدی و غیرنقدی از سوی افراد و طرفهای تجاری و مرتبط با شرکت 
 • ممنوعیت استفاده از دخانیات در محل كار.
 • رعایت دستورات و راهنمائی‌های مقامات ارشد.
 • اعتماد و احترام متقابل میان همکاران.
 • زمان گذاری فعالیت ها و انجام آن بر اساس زمان پیش بینی شده.
 • استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه براساس دستور العملهای ارشادی. 
 • مشاركت فعال در پیشبرد امور شركت، تعهد به فعالیت‌های شرکت.
 • پذیرای نقد و انتقادات سازنده 
 • رعایت نظم و سلسله مراتب اداری در حیطه وظایف مدون.
 • تصمیمات با تدبیر و در چارچوب قانون 
 • تلاش مستمر و مداوم در جهت افزایش دانش و معلومات شغلی 
 • انتقال دانش و تجربیات همکاران به کارکنان جدید.