سهامداران

Shareholders

در حال حاضر شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، به شکل سهامی خاص اداره می‌شود. عمده سهام این شرکت در اختیار گروه توسعه صنایع بهشهر است. فهرست سهامداران این شرکت و سهم هریک از آنان به شرح جدول زیر است:

ترکیب سهامداران شرکت صادراتی زرین.
ردیفسهامداردرصد سهام
جمع 100.00
1 شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) 99.80
2 شرکت بهپخش (سهامی عام) 0.10
3 شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) 0.10