شرکت‌های زیرمجموعه

به منظور افزایش بهره‌وری فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر، سهام شرکت‌های شکر شاهرود و قند نیشابور درسال 1388 به شرکت صادراتی زرین که به دنبال توسعه فعالیت‌های خود در حوزه واردات و فرآوری شکر خام بود‏ واگذار گردید.

همچنین با هدف بهبود سرمایه‌گذاری‌های شرکت، علاوه بر شرکت‌های مذکور، شرکت صادراتی زرین بخشی از سهام شرکت‌های دیگر را نیز تملک کرده است. در مجموع، واحدهای تولیدی و تجاری زیرمجموعه/وابسته شرکت صادراتی زرین عبارتند از:

فهرست شرکت‌های زیرمجموعه/وابسته شرکت صادراتی زرین
ردیفنام شرکتسهام شرکت صادراتی زرین
1 شرکت شکر شاهرود 52.3 درصد
2 شرکت قند نیشابور 59.3 درصد
3 شرکت زرین ذرت شاهرود 33.5 درصد
4 شرکت سرآمد صنایع بهشهر 45 درصد
5 شرکت وانا 34 درصد
6 شرکت بیمه پوشش 30 درصد