برآورد افت اندک تولید جهانی برنج در سال 15-2014 تا سطح 496.3 میلیون تن از جانب فائو

پنج‌شنبه، 06 نوامبر 2014 – سازمان غذا و کشاورزی (FAO) سازمان ملل برآورد کرده است که تولید جهانی برنج در سال 15-2014 با اندکی کاهش به حدود 496.3 میلیون تن نسبت به تولید 498.1 میلیون تن سال گذشته برسد و تقریباً نسبت به برآورد قبلی 496.4 میلیون تنی این سازمان تغییری ندارد.

بنا بر اعلام فائو، افت در تولید جهانی برنج به کاهش تولید بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی مرتبط است و نخستین افت پس از سال 2009 به بعد به شمار می‌رود.

فائو برآورد می‌کند که مصرف جهانی برنج در سال 15-2014 به حدود 500.2 میلیون تن برسد که به دلیل افزایش احتمالی در مصرف بسیاری از کشورها، 2 درصد نسبت به مصرف 491.9 میلیون تنی سال 14-2013 بیشتر است و تقریباً نسبت به برآورد قبلی 500.3 میلیون تنی این سازمان تغییری ندارد.

این سازمان تجارت جهانی برنج در سال 15-2014 را حدود 40 میلیون تن برآورد می‌کند که اندکی نسبت به 39.7 میلیون تن سال گذشته بیشتر است و تغییر نسبت به برآورد قبلی این سازمان ندارد. این افزایش به دلیل واردات بیشتر از طرف کشورهای خاور نزدیک و آفریقای غربی است.

فائو ذخایر جهانی پایان دوره سال 15-2014 را حدود 177.7 میلیون تن برآورد می‌کند که 2 درصد نسبت به 181.2 میلیون تن سال گذشته کمتر است و نسبت به برآورد قبلی این سازمان تغییری ندارد. این کاهش عمدتاً به دلیل افت ذخایر برنج در پنج کشور بزرگ صادرکننده برنج است.